Algemene Voorwaarden van “Ik kies een studie die mij past”

“Ik kies een studie die mij past” is een bureau voor studiekeuzecoaching en advies van drs. C.L.M. (Christien) Pino-van Spaendonck MIM.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
a. opdrachtgever: de persoon die een opdracht geeft aan “Ik kies een studie die mij past” en verantwoordelijk is voor tijdige betaling.
b. cliënt: de persoon ten behoeve van wie ”Ik kies een studie die mij past” werkzaam is.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door “Ik kies een studie die mij past” gesloten overeenkomsten en/of door “Ik kies een studie die mij past” verrichte handelingen.
2.2 Vernietiging en/of nietigheid van enige of meerdere specifieke bepalingen, verbonden aan een opdracht, of van deze algemene bepalingen, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 3 Werkzaamheden
3.1 “Ik kies een studie die mij past” stelt zich ten doel samen met cliënt te komen tot een optimaal advies aan, begeleiding van en besluitvorming door cliënt ten aanzien van cliënts profiel‐ en/of studiekeuze.
3.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door “Ik kies een studie die mij past”.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 In het geval van een offerte, komt de overeenkomst tot stand door bevestiging door “Ik kies een studie die mij past” van de aanvaarding van opdrachtgever van een door “Ik kies een studie die mij past” gedane offerte.
4.2 Wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn slechts geldig indien schriftelijk door “Ik kies een studie die mij past” geaccepteerd en bevestigd door opdrachtgever na schriftelijke inlichting.

Artikel 5 Honorarium
5.1 Geoffreerde prijzen in de door “Ik kies een studie die mij past” genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2.1, gelden uitsluitend voor die aanbiedingen.
5.2 Wijziging van opdrachtgeving, als bedoeld in artikel 4.2,  kan tot wijzigen van kosten, bedoeld in artikel 2.1, aanleiding geven. “Ik kies een studie die mij past” zal opdrachtgever voor aanvang van zijn aldus te wijzigen dienstverlening schriftelijk informeren over de gewijzigde kosten.

Artikel 6 Termijnen en vroegtijdige beëindiging
6.1 De termijn waarin “Ik kies een studie die mij past” zijn diensten zal verrichten, kan slecht bij benadering worden opgegeven en zal nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van enige termijn geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie of schadevergoeding.
6.2 “Ik kies een studie die mij past” is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten zolang opdrachtgever jegens “Ik kies een studie die mij past” niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen nakomt.
6.3 “Ik kies een studie die mij past” is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst eenzijdig om hem moverende redenen te beëindigen en af te zien van nog niet betaald honorarium.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Omstandigheden buiten de macht van “Ik kies een studie die mij past” en/of zijn toedoen welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst niet meer kan worden volbracht, geeft “Ik kies een studie die mij past” het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder enige verplichting tot restitutie of schadevergoeding.
7.2 Omstandigheden buiten de macht en/of toedoen van cliënt welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst niet meer mogelijk is, geeft cliënt het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te schorten voor een termijn van maximaal 3 maanden.
7.3 Indien opschorting van de overeenkomst ex artikel 4.2 of ex artikel 5.2 leidt tot afstel van de dienstverlening, laat onverlet de bevoegdheid van “Ik kies een studie die mij past” (na de termijn van 3 maanden genoemd in artikel 5.2.) het totaal van het overeengekomen honorarium aan opdrachtgever te factureren.

Artikel 8 Betaling
Door “Ik kies een studie die mij past” te verzenden declaraties dienen binnen 3 weken te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Indien binnen 3 weken na herinneringsfactuur geen betaling heeft plaatsgevonden, heeft  “Ik kies een studie die mij past” de bevoegdheid administratiekosten a € 25,‐ in rekening te brengen. Na verstrijken van genoemde termijn kan  “Ik kies een studie die mij past” aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies van 1% per maand, te vermeerderen met incassokosten, in rekening brengen.

Artikel 9 Privacy
9.1 “Ik kies een studie die mij past” behandelt persoonlijke gegevens van cliënt strikt vertrouwelijk en zal deze niet aan derden verstrekken.
9.2 Indien de opdrachtgever en de cliënt niet dezelfde persoon zijn, zullen de gegevens van de cliënt niet aan de opdrachtgever worden doorgegeven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 “Ik kies een studie die mij past” is tegenover opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van “Ik kies een studie die mij past”, tenzij “Ik kies een studie die mij past” kan aantonen dat de fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden.
10.2 “Ik kies een studie die mij past” is in geen geval aansprakelijk voor:
a. schade die het gevolg is van door de opdrachtgever of cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
b. indirecte schade, zoals gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdend met de overeenkomst zal lijden;
c. schade van de opdrachtgever in de vorm van verlies van elektronische gegevens en/of informatie;
d. schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever, cliënt en/of derden, al dan niet in strijd met door “Ik kies een studie die mij past” verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op elke met “Ik kies een studie die mij past” gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tussen partijen worden opgelost. Wanneer een oplossing langs minnelijke weg niet mogelijk is, zal de daartoe meeste gerede partij het geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen anders (bijvoorbeeld mediation) afspreken.

Artikel 12 Inzage
Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de kantoren van “Ik kies een studie die mij past” en worden bijgevoegd bij overeenkomsten. Tevens zijn deze algemene voorwaarden gepubliceerd op http://www.ikkieseenstudiediemepast.nl.